అయోధ్య రామ్ మందిరం చివరి తిరుపు ??

By | November 8, 2019
  • ఎప్పుడు నుండో మనకి తెలిసిన విష్యం రోజు మనం మన రోజు టీవీ లో చూస్తున్న న్యూస్
  • రామ్ మందిర్ మరియు బాబ్రీ మస్జీద్ గొడవలు ప్రతి సర గొడవలు ఐతున్నాయి అన్ని సుప్రీమ్ కౌర్
  • వాళ్ళు నాలుగు నెలలు ముందు చాల సీరియస్ అయ్యారు

మన దేశం లో ఇది ఒక పెద్ద సవాల్ గ మారింది అన్ని ఎప్పుడి నుండో అవుతున్న
గొడవళ్ళకి చెక్ పెట్టాలి అన్ని సుప్రీమ్ కోర్ట్ వాళ్ళు నీరిణయయించారు దీని మీద
రిపోర్ట్ కావాలి అన్ని కొంత మంది మెంబెర్స్ కి పని అప్పగించింది వాళ్ళకి టైం ఇచ్చింది

సౌర్స్స్స్ ప్రకారం పనెల్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ రెడీ చేసేసారు అన్ని సుప్రీమ్ కోర్ట్ కి సబ్మిట్ చేసారు
అంట దానికి తోడు సుప్రీమ్ కోర్ట్ రానున్న రెండు మూడు రోజులు లో తుది తురుపు చెప్పి
దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అన్ని చుస్తునారు దీని కోసం దేశం అంత ఎదురు చుస్తునారు
దానికి తోడు పోలీస్ వాళ్ళు గొడవలు కాకుండా చల్ల చోట్ల 144 సెక్షన్ అమలు చేసారు అంట।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *